HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL ACCOUNT
TRONG OUTLOOK EXPRESS
 
Bước 1:
 • Mở Outlook Express , vào Tools -> Accounts...
 • Nhấn nút Add -> Mail...
 
Bước 2
 • Display name : nhập tên hiển thị ( vd : Trang Web Vang )
 • Nhấn nút Next
 
Bước 3
 • E-mail address : nhập địa chỉ e-mail
 • Nhất nút Next
 
Bước 4
 • Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : nhập tên máy chủ nhận mail, vd : trangwebvang.com
 • Outgoing mail (SMTP) server : nhập tên máy chủ gửi mail, vd : trangwebvang.com
 • Nhấn nút Next
 
Bước 5
 • Account name: Nhập đầy đủ địa chỉ email , vd : info@trangwebvang.com
 • Password : Nhập mật khẩu của email
 • Nhấn nút Next
 • Nhấn nút Finish


 
Bước 6
 • Chọn account vừa tạo, nhấn nút Properties ( nút thứ 3 bên phải )
 
Bước 7
 • Đánh dấu vào ô "My server requires authentication
 
 • Đôi khi nhà cung cấp ADSL chặn port 25 ( port gửi email ), thì phải nhập giá trị 26 vào ô Outgoing mail (SMTP).
 • Nếu mail người nhận không chấp nhận dung lượng lớn ( mail @vnn.vn, @hcm.fpt.vn khoảng 2MB , mail @yahoo.com khoảng 10MB ), thì phải chia nhỏ email ra làm nhiều phần.
  Khi đó phải đánh dấu vào ô Sending -> Break apart messages larger than [   ] KB
 • Khi check mail POP3, Outlook Express tự động lấy hết thư trên server về máy của mình, nếu muốn lưu một bản trên server thì đánh dấu vào ô Delivery -> Leave a copy of messages on server.
  Tuy nhiên, không nên chọn ô này, vì như vậy sẽ bị đầy đĩa trên server ( nếu host bị đầy thì không nhận được email nữa )
 
 
Trang chủ